Primerjaj artikle

Sofinanciran projekt
Naziv RRI projekta: Optimizacija poslovnih procesov v podjetju Furlan Melita s.p.
Kratica projekta: Vitkost Furlan
Trajanje projekta: 7. 1. 2020 – 1. 9. 2020
Predvidena vrednost projekta: 29.084,80 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 11.920,00 EUR
Operacija v okviru Javnega razpisa spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2019 -2020 (Procesne izboljšave 2019-2020). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Jedro operacije je predstavljala analiza obstoječega stanja poslovnih procesov, ugotavljanja možnih potencialov za izboljšanja stanja ter s tem učinkovitega upravljanja poslovnih procesov, ki bodo doprinesli h konkurenčnosti podjetja in zadovoljstvu strank. Na podlagi analize trenutnega stanja smo oblikovali ukrepe in posodobitve trenutnega procesa delovanja v podjetju, ki bodo omogočali večjo konkurenčnost podjetja na trgu, bolj ekonomično izrabo resursov, ter večjo motivacijo zaposlenih za delo.

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj".

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si
 Naziv RRI projekta: Celovita nadgradnja elektronskega poslovanja v Vulkanizerstvu Furlan
Kratica projekta: e-Furlan
Trajanje projekta: 03. 10. 2017 – 28. 09. 2018
Predvidena vrednost projekta: 44.438,50 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 25.497,50 EUR
V podjetju Vulkanizerstvo Furlan, Melita Furlan s.p., pri vstopu na tuje trge vidimo neomejene možnosti za nadaljnjo rast in razvoj podjetja, pri čemer ima pomembno vlogo nadgradnja elektronskega poslovanja, ki nam omogoča vstop in širitev na tujih trgih. V podjetju Furlan se želimo prvotno usmeriti na tuje trge, kot so Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija. Z razširjenim delovanjem na teh trgih bo naše podjetje pridobilo izkušnje novih razsežnosti in se tekom let širilo tudi na druge tuje trge (Avstrija, Nemčija, Črna Gora, ipd.).

Opis projektnih ciljev:
  1. Elektronska izmenjava med partnerji 
  2. Digitalizacija nastopov na sejmih 
  3. Spletne strani za tuje trge 
  4. Spletne trgovine 
  5. Produktno-prodajni video 
  6. Krepitev kompetenc – usposabljanja
Operacija bo v posodobitvi ukrepa Elektronska izmenjava med partnerji pripomogla k višji učinkovitosti procesov v prodaji in administraciji; zmanjšale se bodo izgube vseh virov, izboljšali bomo izkoriščenost obstoječih kapacitet, skrajšali bomo čas izvajanja procesov predvsem na področju odzivnosti in pretočnosti v oddelkih našega podjetja, odstranili bomo nepotrebno in odvečno delo v posameznih procesih, dosegli bomo večjo stroškovno učinkovitost (večja produktivnost z nižjimi stroški), vzpostavili bomo preglednost nad procesi ter izboljšali motiviranost zaposlenih in nenazadnje na ta način pripomogli k večjemu zadovoljstvu kupcev in tudi dobaviteljev. Vsi našteti dejavniki pa bodo prispevali k povišani konkurenčnosti našega podjetja.

Posodobitve vseh ostalih ukrepov (digitalizacija nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine in produktni prodajni video, usposabljanje), pa nam bodo izjemno pripomogli pri trženju naših produktov. Z vzpostavitvijo omenjenih tržnih kanalov, bomo pridobili izjemno kratke tržne poti, neposreden stik s končnimi potrošniki iz tujine, pri čemer bomo lahko pridobivali izkušnje o lokalnih tujih trgih. Predvsem s spletno trgovino bomo pridobili orodje, ki bo omogočilo preprost in hiter dostop vsem našim potencialnim potrošnikom. Raziskava projekta RIS je pokazala, da potrošnike, ki nakupujejo prek spletnih trgovin najbolj pritegnejo naslednji dejavniki: dostop ne glede na lokacijo, neodvisnost od obratovalnega časa, nižje cene blaga kot v trgovini ter dostava na dom.

Slovenska Strategija pametne specializacije S4 je v delu, v katerem opredeljuje splošne cilje (S4 točka 1.2) opredelila strateško usmeritev države v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visokotehnoloških rešitev na nišnih področjih, ključna ciljna spremenljivka S4 pa je dvig dodane vrednosti na zaposlenega. S4 v točki 2.1.1, kamor glede na vsebino projekta uvrščamo naš projekt (Pametna mesta in skupnosti), do leta 2023 za področni cilj navaja 15% dvig dodane vrednosti na zaposlenega, kjer predvidevamo, da bomo na podlagi internacionalizacije našega podjetja, popolnoma uresničili omenjeni cilj. S4 med agregatnimi cilji (S4 točka 1.2) navaja tudi povečanje deleža izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu od 21,4% na 33,0% v letu 2023, kar pomeni prepolovitev zaostanka do povprečja EU. Glede na raziskani tržni potencial projekta na EU ravni in glede na načrtovano povečanje tržnega deleža v tujini, ki nam ga bo omogočila inovativnost projektnih rešitev, smo prepričani, da bomo z izvedbo naše operacije znatno prispevali k rasti izvoza RS.

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj".

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si
© 2023 vulkanizerstvo-furlan.si | O piškotkih